વર્સ્યા કરે

rain

શ્વાન કો કારણ વગર ભસ્યા કરે

લોક પણ કારણ વગર ડસ્યા કરે

કોઇ નો હો જીવ જાતો જોઇને

Continue reading