સમજાય તો સારૂં

mood 2

મલકાટમાં પણ ભેદ છે સમજાય તો સારૂં

એતો ગહનતમ  વેદ છે સમજાય તો સારૂં

આનંદ ખાતર લોક સૌ ભેગા થયા ત્યારે

કો સોગિયા લોકો હશે જાય તો સારૂં

નાનું હશે ઘર ભલે પણ દિલ હશે મોટું

તો ચહે મહેમાન કો ના જાય તો સારૂં

મિત્રો તણી મૈત્રી જે ચાહે સદા દિલથી

રિસાયલા પણ પ્રેમમાં બંધાય તો સારૂં

જામતી મહેફિલ મહી લોકો ઘણા ચાહે

મહેફિલ તણાં રંગમાં કોગાય તો સારૂં

હો આંખથી ઓઝલ ભલેને દૂર હો  રહેતા

મન જો અગર મળવા ચહે દેખાય તો સારૂં

ચાલોધુફારીડાયરો પણ આજે જમાવીએ

યજમાન જો બે ઘુટડાં ચ્હા પાય તો સારૂં

૦૮૧૧૨૦૧૬

 

 

One Response

  1. dairo jamyo to pyali chah pan piva malshe chay ki chah he is me daga baji thodi hey chay ki chah he.diro jamyo che is me dagabaji ka koi nahi he

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: