સમજાય તો સારૂં

mood 2

મલકાટમાં પણ ભેદ છે સમજાય તો સારૂં

એતો ગહનતમ  વેદ છે સમજાય તો સારૂં

આનંદ ખાતર લોક સૌ ભેગા થયા ત્યારે

Continue reading