ઊભા થયા

Rose-09

અરમાન સુતાતા બધા ઊભા થયા

જે ક્યાંક સંતાયા હતા ઊભા થયા

યાદનો જૂનો પટારો ખોલતા

Continue reading