તો આવને

yes

દૂર સન્નાટા તરફ દોડી શકે તો આવને

બંધનો સઘડા અગર તોડી શકે તો આવને

આંબલાના ઝાડમાં ટહુકા બધા કોયલ તણાં

ઘા અગર ગોફણ તણેં પાડી શકે તો આવને

આભને આંબી શકે એવી મમત તારી હતી

નઠારી જીદ અગર છોડી શકે તો આવને

જીંદગીના સત્ય સૌ ધરબાયલા છે કાળમાં

અગર ક્યાંથી જડે ખોડી શકે તો આવને

દુઃખ તણાં ડુંગર બધી ઊભા થયા દેખાય છે

ઘા અગર ઘણના કરી તોડી શકે તો આવને

છે કતારો દુશ્મનોની હાથમાં હથિયાર છે

કો શસ્ત્ર વિણ અગર રોડી શકે તો આવને

સૌધુફારીઘેરતા બેઠા રદિફ કાં કાફિયા 

તું કરે ભેગા બધા જોડી શકે તો આવને

૦૧૧૧૨૦૧૬

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: