તો આવને

yes

દૂર સન્નાટા તરફ દોડી શકે તો આવને

બંધનો સઘડા અગર તોડી શકે તો આવને

આંબલાના ઝાડમાં ટહુકા બધા કોયલ તણાં

Continue reading