ગઝલ આવી મળે

ink-pan

મનમાં જરા વિચાર કરતા મળે એવું બને

સંદુક લાધી હોય ના ચાવી મળે એવું બને

સૌ કો કરે છે યાચના મંદિરમાં ઊભા રહી

કો નર તણી એમાં કદાચિત ના ફળે એવું બને

ના મન મહીં કે ચિત મહીં ધાર્યું બની જાતું હશે

કો લલના તણી આંખો અચાનકથી લડે એવું બને

સૌ મયકશોને તો મદિરા કેફ કરતી હોય છે

કો નયનના હો જામ પીધાથી ચડે એવું બને

કોરૂં ગગન દેખાય ત્યાં ના પવન પણ વાતો હો

તેમાં અચાનક વાદળા આવી ડે એવું બને

કો રણ મહીં ભુલો પડીને તરસમાં જો તડફડે

પ્યાસા રહેલાને અચાનક જળ મળે એવું બને

ના કલ્પનામાં રાચતા ના શબ્દના લેખ કશા

ક્યાંથીધુફારીને ગઝલ આવી મળે એવું બને

૩૧૧૦૨૦૧૬

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: