ગઝલ આવી મળે

ink-pan

મનમાં જરા વિચાર કરતા મળે એવું બને

સંદુક લાધી હોય ના ચાવી મળે એવું બને

સૌ કો કરે છે યાચના મંદિરમાં ઊભા રહી

Continue reading