હાઇકૂ (૫)

poet

 

   સંસાર ચક્ર                  આવે છે ઊંઘ               ગભરાઇને

કુંભારનો ચાકડો             મીઠી જ્યારે થાય         તમસ સંતાયોતો

ના બની શકે                   એલાર્મ બંધ                 દિપક ળે

૨૬૦૪૨૦૧૬          ૧૦૦૫૨૦૧૬        ૦૩૦૬૨૦૧૬