વસમાં હવે

gori 2

દિલ નથી કે મન નથી વસમાં હવે

વેગ લોહીનો વધે નસમાં હવે

ફૂંક મારે રાખ તો ઉડી જશે

ના કશો અંગાર આતસમાં હવે

મૃગજળો પથરાયલા છે ચોતરફ

માનવી શોધે તરસમાં શું હવે

ના કશું બાકી રહ્યું જ્યાં ઓરડે

શું હવે દેખાય ઓજસમાં હવે

કનક થાતું સ્પર્શથી એ દી ગયા

જ્યાં રહી ના ચમક પારસમાં હવે

વાદ ને વિવાદને સૌ પરહરો

કાં લડો સૌ આજ આપસમાં હવે

 છે પ્રતિમા જ્યાંધુફારીદિલ મહીં

શું કરો કંડાર આરસમાં હવે

૨૭૧૦૨૦૧૬

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: