વસમાં હવે

gori 2

દિલ નથી કે મન નથી વસમાં હવે

વેગ લોહીનો વધે નસમાં હવે

ફૂંક મારે રાખ તો ઉડી જશે

Continue reading