વાત શું કરવી?

sinhashan

વીતી રહી આ રાત કેરી વાત શું કરવી

છાપી પટોળે ભાત કેરી વાત શું કરવી

કાતી અણિયાણી સમયની એટલી તીખી

પડદે કરે જે ઘાત કેરી વાત શું કરવી

જે કો સમયને ક્રૂર ગણતા આવતા એની

પીઠે પડેલી લાત કેરી વાત શું કરવી

લોકો સદા ઇર્ષા કરી બળતા રહે તેથી

એ આગ પ્રત્યાઘાત કેરી વાત શું કરવી

સૌ કો રચે છે વાડ મોટી આવરી લેતી

એમાં રહેલી નાત કેરી વાત શું કરવી

અરમાન દિલમાં ઉદ્ભવે એના પછી થાતા

જુવાળ ઝંઝાવાત કેરી વાત શું કરવી

ઠાકોર ખુદને સૌ કહે એમાંધુફારીની

સૌથી અલગ ઠકરાત કેરી વાત શું કરવી

૨૦૧૦૨૦૧૬

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: