વાત શું કરવી?

sinhashan

વીતી રહી આ રાત કેરી વાત શું કરવી

છાપી પટોળે ભાત કેરી વાત શું કરવી

કાતી અણિયાણી સમયની એટલી તીખી

Continue reading