બેસહારા થઇ ગયા

tent

 

દોસ્ત જે પ્યારા હતા તે તો ઠગારા થઇ ગયા

ને પછી તો બધા જાજા નઠારા થઇ ગયા

એકલા એના મહીંથી જે મને સામા મળ્યા Continue reading