વસંત

flower-2

સાદ પાડું હું વસંતને દોડતી આવે ગમે

મન ભરી છલકાય મોસમ મહોરતી આવે ગમે

કોકિલા રિસાઇને સંતાઇને બેઠી હશે

એ મધુરા કંઠથી જો ગાય ગીતો તો ગમે

કુંપણો પણ આવરણ ઓઢી કરી સંતાઇ છે

એ હવે જો ખીલતી દેખાય મલકે તો ગમે

આ કલી શરમાય છે કુમારિકા સમ તો હજુ

ખીલતી એ ફૂલ સમ મહેંકાય હરખે તો ગમે

જો વસંત લીલું ગવન ઓઢે ‘ધુફારી’ને ગમે

મન પ્રફુલ્લિત થાય ને હરખાય ઝુમે તો ગમે

૦૧-૦૨-૨૦૧૩

 

 

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: