એવું બને

lady-2

સંધ્યા ઢળે ને તું મળે એવુ બને

તારા નયન હળવે ઢળે એવું બને

શિતળ પવનની લહેરખી લહેરાય તો

સાડી મહીં સળવળે એવું બને

ઘન ઘોર ઘેરા વાદળા ઘેરાય તો

ત્યાં ભાણ સંતાતો મળે એવું બને

વરસાદ ઝરમર આભથી પડતો રહે

બિન્દુ બદન પર થઇ ઢળે એવું બને

ભિંજાયલું તારૂં બદનજો થરથરે

લાગેધુફારીને ગળે એવું બને

૧૮૧૦૨૦૧૬

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: