રાહબર

future

સ્વપ્નમાં જોઇ તને મેં રાત ભર

ને થયું મારૂં હ્રદય તો તરબતર

હાથમાં હાથો ધરી પુછ્યું હતું

મૌન શાને સખી કંઇ વાત કર

તારા નયન પેખી રહ્યા મારા નયન

કેફની એને અસર છે માત બર

જે મહેક તારા બદનથી આવતી

શ્વાસમાં એની મને લાગે અસર

ખ્વાબમાં આવી કરી તું કાં મળે

જીંદગી કંઇ થાય ના એથી બસર

શું નથી વિશ્વાસ મારા પ્રેમમાં

આજ તું એકરાર કર શી છે કસર

આખરી છે ફેસલો તું આજ કર

છેધુફારીઆજ મારા રાહબર

૧૮૧૦૨૦૧૬

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: