જરા સમજાય ના

vichar

કેટલિક છે અટપટી વાતો જરા સમજાય ના

ને અચાનકથી થતી ઘાતો જરા સમજાય ના

ઉછળે સાગર સમાણી ને પછી વિલાય છે

Continue reading