માશુકના પગલા

lady

મિત્રો કદી પણ શોધતા જડતા નથી;

જે કોમળે મારા મતે ભળતા નથી

સમજ્યા વગર જે રીસમાં ચાલ્યા ગયા

Continue reading