કોમલાંગી

gori

સુર મધુરા શુન્યથી સરજાય છે;

ગીત પથ્થરો કાં ગાય છે

વાંસ કેરા વૃક્ષના છિદ્રો બધા

વાયરાથી વાંસળી સમ ગાય છે

પાંદડા ખખડે બધા કાં તાલમાં

રાસડા ત્યાં કોણ રમવા જાય છે

પવન કાં ફૂંકાય છે મૌવર સમો;

કેટલા ફણિધર બધા ડોલાય છે

ધોધ પાણીનો વહે ત્યાં છાંટમાં

ઇન્દ્રધનુષ્ય કો’ સરસ સરજાય છે

આભથી વરસી રહ્યા વરસાદમાં

કેટલા તો જોઇને ભીંજાય છે

આ બધુ જોયા પછી અવની પરે

કેટલા હૈયા બધા હરખાય છે

કેટલી મિલાપની મિઠી પળો

માણવા યોવન અહીં લલચાય છે

ગોખમાં બેસી “ધુફારી” જોય છે

કોમલાંગી કો કવિતા ગાય છે

૦૫-૧૦-૨૦૧૬

 

 

 

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: