કોમલાંગી

gori

સુર મધુરા શુન્યથી સરજાય છે;

ગીત પથ્થરો કાં ગાય છે

વાંસ કેરા વૃક્ષના છિદ્રો બધા

Continue reading