નિશાંત

ss-14

ટુંટિયું વાળી કરી એકાંત બેઠું છે;

કોણ જાણે કેમ એતો શાંત બેઠું છે

પારકાના બોજ વેંઢાર્યા પછી થાકી;

Continue reading