માણસો

men

 

મીઠી પળો ભુલી ગયા છે માણસો;

કડવાશમાં રાચી રહ્યા છે માણસો

જે મોજમાં મસ્તી ભર્યા દેખાય છે;

Continue reading