કવન લાગે

desk

ભલે વેરાન વગડો હોય પણ એમાં ચમન લાગે;

ધરા પર ફૂલની ચાદર કસુંબલ કો’ ગવન લાગે

કદી આંખો મળી જાવા પછી શાના સવાલો છે;

Continue reading