રંગીન લાગે છે

mushayra

ગમો ઘેરી વળે ત્યારે બધું ગમગીન લાગે છ;

છલોછલ હો ભરેલા સૌ રસો રસહીન લાગે છે

સવાલોના બધા ઉત્તર નથી મળતા કદી જ્યારે;

તમારો સાથ હો ત્યારે બધુ મુમકીન લાગે છે

બદનના રૂપ રંગોમાં નજાકત તો નથી હોતી;

તમારા નયનથી જોતા બધું કમસીન લાગે છે

તમારા સંગનો નેડો અમોને એટલો લાગ્યો;

તમે સંગાથ ના હો તો અર્થ વિહીન લાગે છે

‘ધુફારી’ની કલમથી જે લખાયું એ જ વંચાયું,

પઠન જયારે થયું એનું બધું રંગીન લાગે છે       

૦૮-૦૯-૨૦૧૬

 

 

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: