રંગીન લાગે છે

mushayra

ગમો ઘેરી વળે ત્યારે બધું ગમગીન લાગે છ;

છલોછલ હો ભરેલા સૌ રસો રસહીન લાગે છે

સવાલોના બધા ઉત્તર નથી મળતા કદી જ્યારે;

Continue reading