આરસમાં હવે

tankno

દિલ નથી કે મન નથી વસમાં હવે;

ના રહ્યો ઉજાશ ઓજસમાં હવે

કેટલી છે કસમકસ ભ્રમણા તણી

Continue reading