લાગણી

don't

લાગણીના રૂપ શું દેખાય છે

નિત નવા અંદાઝમાં દેખાય છે

તાડ જેવી કેટલી લાંબી હશે

Continue reading