પાનખર (૨)

winter

પાનખરના પાન સમ ખરતો નથી

એ ખરેલા પાન સમ સરતો નથી

જળ પરે તરવું સદા સહેલું હશે

પવન પર તો હું કદી તરતો નથી

ભૂતના ભણકારથી લોકો ડરે

ભય તણાં ઓથારથી ડરતો નથી

લોક બોલી ને ફરી જાતા ઘણા

છું નિડર બસ એટલે ફરતો નથી

છાન ગપતિયા ભલે લોકો કરે;

ના કશું એવુ કદી કરતો નથી

ધન ઘણા હળવે કરીને  સેરવે;

હું કદી એવું કશું હરતો નથી

ધ્રુવ તારક સમ અચળ છું આભમાં

છુંધુફારી’ એટલે મરતો નથી

૧૬-૦૮-૨૦૧૬

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: