પાનખર (૨)

winter

પાનખરના પાન સમ ખરતો નથી

એ ખરેલા પાન સમ સરતો નથી

જળ પરે તરવું સદા સહેલું હશે

Continue reading