નાદ કર

singer

ના વાતને લાંબી કરી વિવાદ કર;

પાછો ફરીને ના કશી ફરિયાદ કર

વિતી ગયું એ ના કદી પાછું મળે;

Continue reading