વાંસળીના સુર

flute

 

કોકિલા ગીતો મધુરા ગાય છે;

તે મધુકર સાંભળી હરખાય છે

વડ તણી ઘેરી ઘટામાંથી સરી;

સૂર્યના બિંબો બધે પથરાય છે

પવનની લહેરો બધી વડવાઇમાં;

ઝૂલવા લાગી કરી ઘુમરાય છે

આંબલામાં મોર આવ્યા એ પછી;

પવન ખુશ્બુ લઇ કરી લહેરાય છે

આંખ મીંચીને ‘ધુફારી’ સાંભળે;

વાંસળીના સુર સદા સંભળાય છે

૧૩-૦૮-૨૦૧૬        

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: