વાંસળીના સુર

flute

 

કોકિલા ગીતો મધુરા ગાય છે;

તે મધુકર સાંભળી હરખાય છે

વડ તણી ઘેરી ઘટામાંથી સરી; Continue reading