શતરંજ

chess 2

નવરા મગજને આવે વિચારો નકામા;

ખંડેર પર એ બાંધે મિનારો નકામા

જેણે ન ચાખી કે ન પીધી હો મદિરા

Continue reading