અભિસાર

gori 2

દૂર છે સુનકારમાં ઝબકાર કરવા આવ તું;

ને પછી છોડી બધુ આ પાર ફરવા આવ તું

વાયરા વાયા વસંતી ચોતરફ ઉલ્હાસ છે;

પુષ્પ માલા લઇ કરી સત્કાર કરવા આવતું

ફૂલ તારા માર્ગમાં મેં પાથર્યા છે પ્રેમથી;

એ પરે પાયલ તણાં ઝણકાર કરવા આવ તું

આભમાં સોહામણી સંધ્યા સખી પથરાય છે;

તું જરા એના સમા શણગાર કરવા આવતું

સોળ તું સણગાર કરજે બસ ‘ધુફારી’ કાજ તું;

ને પછી ગજ ગામિની અભિસાર કરવા આવ તું

૧૨-૦૮-૨૦૧૬

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: