અભિસાર

gori 2

દૂર છે સુનકારમાં ઝબકાર કરવા આવ તું;

ને પછી છોડી બધુ આ પાર ફરવા આવ તું

વાયરા વાયા વસંતી ચોતરફ ઉલ્હાસ છે;

Continue reading