‘સાટું’    

patient

         મકનપર ચોકડી પાસેથી પસાર થતાં હાઇવે પાસે એક ઘેઘુર વડલા નીચે છાપરું બાંધી પાંચે કહેવાતી ચ્હાની હોટલ બનાવેલી.આખો દિવસ દૂધ પુરૂં થાય ત્યાં સુધી હોટલ ચલાવી સાંજે પાંચો ઘેર જવા નીકળતો.આખા દિવસ ખડે પગે રહેવા પછી મકનપર ગામના પાદરે તળાવની પાળને અડી આવેલા વડલાના ઓટલા પર રોજની જેમ થાક ખાવા આજે પણ રોકાયો.

      ગલ્લામાંથી ખિસ્સામાં ઘાલેલા આજની કમાણીના થોડાક રૂપિયાના ડૂચા અને વધારે પરચુરણ બહાર કાઢી ને ગણત્રી કરી. નિરાશ થઇ સ્વગત કહ્યું

Continue reading