દાખલા ગણે

maths 3

કાં કશા કારણ વગર ખાઇ ખણે;

આમ કાં પાયા વગર ચણતર ચણે

કોઇને તારી કશી પરવાહ નથી;

મોહના સાગર મહીં શાને તણે

કાંચના ટુકડા પરે પાસા પડ્યા;

ચમક હીરાની જરા ભાસે હણે

જે રહે ગાફેલ નરની ભેશ તો;

એ સદા પાડી તજી પાડા જણે

એ કરોળિયા તણું છે કામ પણ;

તું સદા શાને મથી તાણા વણે

કેટલા સાચા અને ખોટા હશે

ભૂ તણાં એ દેવ જે મંત્રો ભણે

ના કશો પણ ફાયદો એમાં છતા;

દાખલા શાને ‘ધુફારી’ તું ગણે

૧૩-૦૮-૨૦૧૬

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: