દાખલા ગણે

maths 3

કાં કશા કારણ વગર ખાઇ ખણે;

આમ કાં પાયા વગર ચણતર ચણે

કોઇને તારી કશી પરવાહ નથી;

Continue reading