તે યાદ છે?

mood 2

કેટલીથી વાયદા તેં તો કર્યા તે યાદ છે?

કેટલી લઇ ફેરફુદડી પણ ફર્યા તે યાદ છે?

કેટલા અરમાન તેં ભાંગ્યા હતા લોકો તણા

કેટલી આંખો મહીં આંસુ ખર્યા તે યાદ છે?

એક વીંટી દાખવી તેં છેતરી લલના ઘણી

ના કદી પહેરાવવા કો’ કર ધર્યા તે યાદ છે?

કોઇને મંજિલ મળે એવું તને તો ના ગમે

એમને તેં રાહ અરધે આંતર્યા તે યાદ છે?

જે મળી તુજને ‘ધુફારી’ની સખી મલકાઇને

તેં કબુલ્યા પાપ તેં શું આચર્યા તે યાદ છે?

૦૯-૦૮-૨૦૧૬

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: