તે યાદ છે?

mood 2

કેટલીથી વાયદા તેં તો કર્યા તે યાદ છે?

કેટલી લઇ ફેરફુદડી પણ ફર્યા તે યાદ છે?

કેટલા અરમાન તેં ભાંગ્યા હતા લોકો તણા

Continue reading