કોને ખબર

don't

ભગવાન દેવળમાં મળે કે ના મળે કોને ખબર;

ઇચ્છા કરેલી કો’ ફળે કે ના ફળે કોને ખબર

મુરાદ સૌ છે વાંઝણી એવી ખબર પણ ક્યાં હતી;

તેથી કદી એ તો ફળે કે ના ફળે કોને ખબર

દિપક બધા વિલાયલા દેખાય છે દિવાલ પર;

પાછા કદી એ તો બળે કે ના બળે કોને ખબર

એ એક માર્ગી રાહ પર ચાલી હતી નારાજ થઇ;

મળવા કદી પાછી વળે કે ના વળે કોને ખબર

છે અગન ભારેલો અને ધરબાયલો ઊંડે કદી;

પાછો અચાનક સળવળે કે બળે કોને ખબર

બુઠ્ઠા બધા હથિયાર છે દુશ્મન કદી આવી ચડે;

કંગાલ કાયાથી લળે કે ના લળે કોને ખબર

મિત્રો “ધુફારી”ના બધાનો સાથ તો છુટી ગયો;

અંતિમ ઘડી આવી મળે કે ના મળે કોને ખબર

૨૭-૦૭-૨૦૧૬

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: