કોને ખબર

don't

ભગવાન દેવળમાં મળે કે ના મળે કોને ખબર;

ઇચ્છા કરેલી કો’ ફળે કે ના ફળે કોને ખબર

મુરાદ સૌ છે વાંઝણી એવી ખબર પણ ક્યાં હતી;

Continue reading