મુકતક (૨૩)

pearl

 

શુન્યમાંથી બ્રહ્મમાં સરવું કદી સહેલું નથી,

સોઇમાં દોરો પરોવા જેટલું સહેલું નથી;

છે ગહન માર્ગ જો ચાહે ધુફારીચાલવા,

ઇશની ઇચ્છા વગર ક્યાં પણ કશું સહેલુ નથી

મારી કને આવી કરી આંખો ભલે ના લુછજે,

મારા હ્રદય પર હાથ રાખી શું થયું તું પુછજે;

દર્દોધુફારીજે કહે તારા હ્રદયમાં રાખજે,

ના તો કશી ચર્ચા કરીને કોઇને ના પુછજે

૦૫/૦૨/૨૦૧૬

-૦-

આભ ફાટે થિગડું દેવાય ના,

દિલ તણી હો વાત એ કહેવાય ના;

છે “ધુફારી” દિલ મહીં જ્વાળામુખી,

ફાટશે ક્યારે કશું કહેવાય ના

૨૦/૦૪/૨૦૧૬

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: