મુકતક (૨૩)

pearl

 

શુન્યમાંથી બ્રહ્મમાં સરવું કદી સહેલું નથી,

સોઇમાં દોરો પરોવા જેટલું સહેલું નથી;

છે ગહન માર્ગ જો ચાહે ધુફારીચાલવા,

Continue reading