કેફ

vichar

છે હ્રદય મારું પ્રણયથી તરબતર,

કેફની એને અસર છે માતબર;

કેફમાં ભટકી રહ્યા છે કેટલા;

Continue reading