મુકતક (૨૨)

Pearls A

છે સફેદ વાદળા પુણી સમ છતાં વરસ્યા કરે

ન કશો ઉદેશ્ય હો ને તે છતાંય સ્પર્શયા કરે;

મીન સમ જો તડફડે છે “ધુફારી” પ્યાસી થઇ

છે વિશાળ સાગર પાસે,તો ય જો તરસ્યા કરે

૦૮-૦૭-૨૦૧૬

છે કરમ કેરા લેખ એ ટાળ્યા નહીં ટળે

કૃત નિશ્ચઇ છે ‘ધુફારી’ પાછો નહીં વળેઃ

માનવ મહેરામણ મહીં જો શોધવા જશો,

 સંપૂર્ણ કોઇ માનવી સારો નહીં મળે.

૨૨-૦૪-૨૦૧૩

પડે કાદવ મહીં પથરો ઉડાળે એ સદા છાંટા,

ઉગમથી નિકળી સરિતા પછી એમાં પડે ફાંટાઃ

જગતનો એ અજબ માહોલ જોયો છે ‘ધુફારી’એ,

ચઢયા છે ઠોકરે ફૂલો અને પૂજાય છે કાંટા.

૨૨૦૪૨૦૧૩

ભય તણાં ઓથાર નીચે હર ઘડી મરવું નથી,

તણખલાને હાથ જાલી ધુફારીતરવું નથી;*

આગ ચાંપી ખોરડાને ધામ કોફરવું નથી,

ઊલમાંથી નિકળીને ચુલમાં પડવું નથી.

૨૨૦૪૨૦૧૩

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: