મુકતક (૨૨)

Pearls A

છે સફેદ વાદળા પુણી સમ છતાં વરસ્યા કરે

ન કશો ઉદેશ્ય હો ને તે છતાંય સ્પર્શયા કરે;

મીન સમ જો તડફડે છે “ધુફારી” પ્યાસી થઇ

છે વિશાળ સાગર પાસે,તો ય જો તરસ્યા કરે

Continue reading