કરમ

discuss

કરમ કંઇ ખીલે જડયા હોતા નથી;

રઝળતા તો ક્યાં પડયા હોતા નથી

શોધવા જાતા કદી એ મળતા નથી;

કોઇ પેટારા મહીં પડયા હોતા નથી

વાયરા સમ એ વહે તમ ભાગ્યમાં;

વાયરા પણ ક્યાં પડ્યા હોતા નથી

કરમ કંઇ વિછી સમા હોતા નથી;

કે કોઇ છાણે એ ચડ્યા હોતા નથી

કો નદીના વહેણ સમ વહેતા હશે;

વાળતા એ કદી વળ્યા હોતા નથી

શોધ કરવા જાવ તો ક્યાં શોધવા;

સઘડ એના ક્યાં મળ્યા હોતા નથી

મેં ‘ધુફારી’ને જરા પુછ્યું તો કહે;

કોઇ હાથે એ ચડયા હોતા નથી

 ૩૧-૦૫-૨૦૧૬

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: