કરમ

discuss

કરમ કંઇ ખીલે જડયા હોતા નથી;

રઝળતા તો ક્યાં પડયા હોતા નથી

શોધવા જાતા કદી એ મળતા નથી;

Continue reading